API Reference

type Round_Offset , type RoundKeys , type KeySchedule , type SaferPlusKey , type SaferPlusAccess , procedure New_Key , procedure Encrypt , procedure Decrypt

 
  Rounds : constant := 8; 
 
  type Round_Offset is range 1 .. Rounds; 
 
  type RoundKeys is array (Round_Offset) of Cipher_Block; 
 
  type KeySchedule is array (0 .. 1) of RoundKeys; 
 
  type SaferPlusKey is new Symmetric_Key_128 with 
  record 
   schedule : KeySchedule; 
   final : Cipher_Block; 
  end record; 
 
  type SaferPlusAccess is access SaferPlusKey; 
 
  procedure New_Key (Key_Schedule : out SaferPlusKey; 
           Key_Bits : in Key_Block); 
 
  procedure Encrypt (Key  : SaferPlusKey; 
           Input : in Cipher_Block; 
           Output : out Cipher_Block); 
 
  procedure Decrypt (Key  : SaferPlusKey; 
           Input : in Cipher_Block; 
           Output : out Cipher_Block); 
 
end ASCL.Cryptography.Ciphers.Symmetric.Safer_Plus;